Ang Liwanag ng Pananampalataya

Bediuzzaman Said Nursi

Ang aklat na ito ay nag papahayag ng mga payak na kataga tungkol sa kabutihan at kaayusan ayon sa landas ng paniniwala at patnubay. dito inihahayag na ang paniniwala ay syang pinaka saligan ng makabagong tao, na syang susi ng pag-unlad ng sanlibutan.


Single Item for Free


Category: Religion & Beliefs, Beliefs and Horoscope

Publisher: Risale Press

Cover Price: N/A

ISSN : 978-971-9955-14-6

On-Sale-Date: 2013/12/17

Print Length: N/A

Country: Philippines

File Size : N/A

Language: Tagalog

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

5.0

out of 5 stars

Your rating


You might also like See All

  • Ang Liwanag ng Pananampalataya

  • Thirty Three Windows

  • Ramadan and Thanks

  • Guide for Women

  • The Light of Belief