Ang Siyudad ng Mall: Ang Bakod, Bukod at Buklod bilang Espasyo at Biswal mula Tabuan hanggang SM City North Edsa

Elizabeth Morales-Nuncio

Inuugnay ng pag-aaral na ito ang kasaysayan at paglitaw ng tabuan, parian, Binondo at Escolta sa kasalukuyang penomenon ng malling. Kung ang tabuan ang prototype ng pamilihan, ang Escolta naman —ang kahabaan ng kalsada nito—ang prototype ng mall sa ating bansa. Binagtas ito gamit ang dalumat ng bukod-bakod-buklod upang sipatin ang siyudad ng mall bilang lunsaran ng makabagong espasyo ng pagkonsumo at bilang biswal ng paglikha ng kaakuhan ng mga konsumer. Ipinaliwanag ang sangkap ng pagiging tao't konsumer sa loob ng mall batay sa uri, gender at lahi. Ang mall ang pinakabagong bitag o kulungan ng kababaihan ngayon. Kung saan nagtatapos ang hangganan ng mall, nakasalalay ito sa malay nating pag-iral sa loob ng siyudad at sa siyudad ng mall.


Single Item for ₱340.00


Category: Educational / General, General Knowledge

Publisher: De La Salle University

Cover Price: N/A

ISSN : NA

On-Sale-Date: 2013/10/23

Print Length: 207 pages

Country: Philippines

File Size : 33.32 MB

Language: Tagalog

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

4.0

out of 5 stars

Your rating


You might also like

  • Ang Siyudad ng Mall: Ang Bakod, Bukod at Buklod bilang Espasyo at Biswal mula Tabuan hanggang SM City North Edsa